Lịch của giảng viên
Niên học:     Học kì:     Khoa:     Bộ môn:     Giảng viên:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II
                PHÒNG ĐÀO TẠO
LỊCH GIẢNG VIÊN

                       PHÒNG ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh, ngày.......tháng........năm 20.....          
NGƯỜI LẬP BIỂU